ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „ArtEliza Craft”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ЕТ “Джоли – 7- албена Димитрова”  с булстат 121712233 и седалище на управление гр. София, ж.к. Сердика, бл.20, наричано по-долу с търговското си наименование „ArtEliza”, от една страна,
и
Потребителите на услугите, предоставяни от „ArtEliza”, както и потребителите на интернет страницaта, намираща се на домейнa www.arteliza.com (наричани по-долу Потребители), от друга. страна
Преди да използвате информационните, търговски услуги и продукти, предлагани от на „ArtEliza” Ви молим да прочетете настоящите Общи условия, включително и чрез уебсайта www.arteliza.com (наричани за краткост Услугите).
Уведомяваме Ви, че със зареждането на съдържанието на www.arteliza.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия следните термини означават:
*Личен акаунт е профилът на потребителя в Интернет страницата (или Уеб сайт) www.arteliza.com;
*Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
*Интернет страница (или Уеб сайт) е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет – www.arteliza.com, на който е разположен Уеб сайта на „ArtEliza”. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от „ArtEliza” услуги.
*Потребителско име е посоченото от потребителя-клиент име или лична електронна поща, чрез която последният се индивидуализира при регистрацията си на Уеб сайта www.arteliza.com.
*Паролата за достъп представлява персонален код, състоящ се от цифри, букви или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и му дава право на достъп до неговия личен акаунт в Уеб сайта www.arteliza.com.
*Клиент / Потребител е всяко физическо / юридическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от „ArtEliza”, както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до Уеб сайта www.arteliza.com включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.
*Клиентски / Потребителски / Личен профил е обособена част от Уеб сайта на „ArtEliza”, съдържаща информация за Потребителя, съхранявана на www.arteliza.com, ползвана и обработвана съгласно Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола за достъп.

I. ОБЩИ КЛАУЗИ

Чл. 1. Уеб сайтът www.arteliza.com е сайт за ръчно изработени продукти.
Чл. 2. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване от Потребители/Клиенти на Уеб сайта www.arteliza.com, без значение дали същите са се регистрирали в електронната система или ползват Уеб сайта без регистрация.
Чл. 3. Не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана или някакъв друг вид търговски метод, информацията, данните или изображенията, публикувани на Уеб сайта.
Чл 4. (1) „ArtEliza” e ателие за творческа дейност, което публикува ръчно изработените си продукти онлайн в уеб пространството.
(2) Всички материали за създаване на творческото изделие (картина, ръчно рисувана тениска, рисувана чаша, мозайка) се осигуряват предварително от „ArtEliza” срещу предплащане от страна на Потребителя на цената/ част от цената на продукта.
(3) В цената за участие освен арт материалите са включени и труда, логистиката и други съпътсващи изпълнението на една поръчка. Ако клиента не одобри крайния резултат от поръчката си, няма право да изисква обратно предлащането си освен ако е то е по-голямо от 50%.
(4) Създаденото по поръчка изделие преминава в собственост на Потребителя след пълно заплащане на цената.
(5)„ArtEliza” произвежда и творчески хендмейд продукти, изцяло по дизайн на „ArtEliza”. Авторските ръчно изработени продукти се продават през сайта www.arteliza.com.
(6)„ArtEliza” има правото да изиска всякакво авторско право върху идеята, концепцията, дизайна на всеки един творчески продукт намиращ се в сайта www.arteliza.com
Чл. 5. Възможно е „ArtEliza” да идентифицира Потребителите на сайта си чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.arteliza.com и на IP адреса на Потребителя.
Чл. 6. След извършената от Потребителите регистрация, „ArtEliza” има право да събира и използва информация относно тях. Част от информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Личните данни включват и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите или закупуване на продукти, предоставяни от „ArtEliza”.
Чл. 7. Личните данни, предоставени от Потребителя във връзка с регистрацията или поръчката, както и тези които „ArtEliza” изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от „ArtEliza” в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за защита на личните данни на „ArtEliza” и действащото законодателство в Европейския съюз и в Република България.
Чл. 8. „ArtEliza” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна при или по повод на регистрацията или поръчката – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица.
Чл. 9. „ArtEliza” посочва както задължителния, така и доброволния характер за предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, в регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 10 Потребителят извършва поръчка за услугите или продуктите на „ArtEliza” след като предварително се регистрира и попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ArtEliza”, след което следва да изрази съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за защита на личните данни на „ArtEliza”.
Чл. 11. След съгласие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни на „ArtEliza” и чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия на „ArtEliza”, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ArtEliza”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ArtEliza” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.
Чл. 12. Потребителят е длъжeн при попълване на заявлението за регистрация да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на „ArtEliza” данни, както и да ги актуализира в 10 (десет) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. „ArtEliza” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите или продукти, както и поддържането на регистрацията на Потребителя в случай на предоставяне на неверни данни.
Чл. 13. Потребителят въвежда при регистрацията си уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през Уеб сайта на „ArtEliza”.
Чл. 14. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на Уеб сайта на „ArtEliza”.
Чл. 15. Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ArtEliza”.
Чл. 16. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведоми незабавно „ArtEliza” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
Чл. 17. Потребителите използват интерфейса на Уеб сайта на „ArtEliza”, за да сключват договор за поръчка по отношение на предлаганите от „ArtEliza” услуги и продукти.
Чл. 18. Договорът за покупко-продажба на услугата или продукта се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез Уеб сайта на „ArtEliza”.
Чл. 19. (1) Необходимо е Потребителят да предостави данни за заявка, както и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на Уеб сайта.
(2) След избиране на една или повече услуги или продукти, предлагани от „ArtEliza”, Потребителят трябва да се ригистрира за избраното от него събитие.
Чл. 20. Потребителят следва да направи плащането на заявената услуга в срок до 48 часа от момента на поръчката, като в случай на неплащане в този срок резервацията или поръчката на просукти се счита за анулирана. Потребителят следва да използва уникалния идентификационен номер на поръчката като основание за плащане. Поръчката няма да бъде обработена преди получаване на плащането от „ArtEliza”.
Чл. 21. При избор на услуга или продукт Потребителят получава потвърждение, че услугата му е заявена. „ArtEliza” може да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата.
Чл. 22. „ArtEliza” не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Чл. 23. Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани в продукта. При извънредни обстоятелства „ArtEliza” си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя.
Чл. 24. При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за услуга автоматично се разваля, като „ArtEliza” се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката.
Чл. 25. Относно поръчаните продукти „ArtEliza” запазва правото си при не взета поръчка от страна на Потребителя, повече никога да не изпълни негова поръчка или друго.
Чл. 26.  „ArtEliza” се провежда ръчно направени продукти и може да има несъответствия между крайния резултат и илюстративната снимка.

III. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 27. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 1-дневен срок преди датата на изпълнение на услугата. При отказ след този срок, Потребителя дължи на „ArtEliza” неустойка в размер на 100 % (сто процента) от стойността на заявената услуга.
(2) За да упражни правото си по тази клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено „ArtEliza” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за събитието, включително, но не само стойност на услугата, данни на лицето, направило заявката и данни за датата на събитието.
(3) Потребителят има право да откаже поръчан продукт до 24 часа след получения мейл за потвърждение и номер на поръчката. Това е в сила само за ръчно изработените продукти в сайта www.arteliza.com
(4) При получаване на ръчно изработен продукт от „ArtEliza” посредством куриерска фирма, личен куриер, Потребителят има правото да прегледа своята поръчка с внимание и самосъзнание да не я повреди. При счупване или нередност при изпълнение от страна на „ArtEliza”, Потребителят има право да я откаже или да поиска заменянето ѝ в срок от 14 дни. Това важи само при неуспоримо доказателство за вина от страна на „ArtEliza” /свидетел при отваряне, видео клип/.
Чл. 28. „ArtEliza” възстановява на Потребителя заплатената от него цена при отказ от услугата, при условията на чл. 27 от Общите условия, по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка.
Чл. 29. „ArtEliza” си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.
Чл. 30. „ArtEliza” запазва правото си да не възстановява суми по поръчки, ваучери и други след 14-дневен срок, след закупуването им.

IV. ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

Чл. 31. (1) „ArtEliza” предоставя възможност на Потребителите за покупка на подаръчен ваучер, който е валиден за срок до 3 (три) месеца от закупуването му.
(2) Ваучерът е подаръчен за ръчно изработен продукт от магазина със различни фиксирани стойности. Ваучерът дава възможност на Приносителя му след предварително заявяване да избере и поръча продукт от „ArtEliza”.
(3) Всеки ваучер съдържа уникален код, който следва да бъде предоставен от Приносителя при извършване на поръчката. Ваучер се счита за използван в случай, че Приносителят не го е използвал в рамките на срока посечен на ваучера съгласно правилата на чл. 27 от Общите условия.
(4) В случай че Приносителят изисква да му бъде изпълнена поръчка или друго в последния срок на ваучерът, а „ArtEliza” е в отпуск, болничен или поради друга уважителна причина отсъства, то сумата по ваучера за съответното събитие се счита за използвана и Потребителят няма право на претенции относно неговата употреба към „ArtEliza”, включително и за връщане на платената цена на поръчката /особено ако е минал пердиода от 14 дни след закупуването му.
(5) Ваучерите за ръчно изработени продукти се използват до пълно изхарчване на сумата посочена във Ваучерът. Може да се закупят няколко продукта за определената сума. При превишаване на определената сума по Ваучерът, Потребителят е задължен да заплати разликата в брой или по банка, посочвайки номера на ваучерът.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 32. (1) „ArtEliza” полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на Уеб сайта.
(2) „ArtEliza” обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.
Чл. 33. (1) „ArtEliza” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
(2) Също така „ArtEliza” има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Уеб сайта си или предоставянето на услугите и продуктите на определени Потребители в случаите, когато Потребител разпространява посредством Интернет или по друг начин (чрез Кратки текстови съобщения, телефонни обаждания или вербално др.) съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание и/или когато Потребителят с действията си накърнява доброто име и репутацията на „ArtEliza” или други Потребители, както и когато нарушава законите на Република България, международните актове или застрашава и/или значително затруднява Предоставянето на услугите и продуктите на „ArtEliza”.
Чл. 34 „ArtEliza” има право да предоставя на същите цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя при поискване от компетентните органи на Република България.
Чл. 35. „ArtEliza” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
Чл. 36. „ArtEliza” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „ArtEliza” върху съдържащите се на Уеб сайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.
Чл. 37. „ArtEliza” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие на Потребителя. „ArtEliza” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
Чл. 38. В случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми, „ArtEliza” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно предоставянето на услугите,.
Чл. 39. Потребител на Уеб сайта www.arteliza.com не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данни, публикувани на Уеб сайтa.
Чл. 40. Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Чл. 41. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското си име и паролата за достъп на друго лице, както и да не предоставя достъп до регистрационните зони на Уеб сайта. Потребителят се задължава да не подпомага нерегистриран потребител да получи достъп до зоните на Уеб сайта, изискващи регистрация.
Чл. 42. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „ArtEliza” услуги и продукти.
Чл. 43. (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „ArtEliza”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ArtEliza”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
Чл. 44. Потребителят се задължава да ползва услугите добросъвестно, без да пречи и без да нарушава реда на „ArtEliza”.
Чл. 45 (1) „ArtEliza” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „ArtEliza” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „ArtEliza” върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.
(3) „ArtEliza” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „ArtEliza” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали,продукти и други, публикувани в сайта си.
Чл. 46. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ArtEliza” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „ArtEliza” услуги и продукти.
(3) При прекратяване на договора „ArtEliza” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.
Чл. 47. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 48. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Чл. 49. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

VI. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 50. Цялото съдържание на Уеб сайта е предмет на авторското право на „ArtEliza”. Потребителят на този Уеб сайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят на Уеб сайта не може да възпроизвежда, копира, предава, модифицира или използва с каквато и да е публична или търговска цел Уеб сайта или отделни негови страници без предварително писмено разрешение на на „ArtEliza”.
Чл. 51. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уеб сайта на „ArtEliza” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на „ArtEliza” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ArtEliza”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Правото на интелектуална собственост върху търговската марка „ArtEliza” e обект на закрила по Закона за марките и географските означения и принадлежи на „ArtEliza”.
Чл. 52. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
Чл. 53. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ArtEliza”, Потребителят дължи на „ArtEliza” неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „ArtEliza” от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.
Чл. 54. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „ArtEliza” услуги и продукти: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно на „ArtEliza” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уеб сайта на „ArtEliza” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
Чл. 55. Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уеб сайта на на „ArtEliza”, освен в случаите, когато е изрично уговорено.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл. 56. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на „ArtEliza” в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.
Чл. 57. Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на „ArtEliza” в резултат на виновни деяния на Потребителя.
Чл. 58. „ArtEliza”и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уеб сайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради използване или разглеждане на Уеб сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Уеб сайта или други Уеб сайтове, свързани по някакъв начин с Уеб сайта.
Чл. 59. „ArtEliza” не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на Уеб сайта www.arteliza.com, когато това е резултат от форсмажорни събития и обстоятелства, каквито по своята същност представляват: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.
Чл. 60. В случай че на Уеб сайта са публикувани рекламни материали на трети лица, именно тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които са публикували на Уеб сайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. „ArtEliza” не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.
Чл. 61. Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Чл. 62 (1) „ArtEliza” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ArtEliza” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 63. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
Чл. 64. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
Чл. 65. (1) Страните се съгласяват, че при настъпване на обстоятелства, които са извън контрола им и възпрепятстват произвеждането на продукти и изпълнението на поръчки (включително, но не само, въвеждане на извънредно положение, забрана за провеждане на публични мероприятия от държавните власти, пандемия, която създава опасност за живота и здравето на околните), предоставянето на услугата се отлага до отпадане на създалата се ситуация, осуетяваща изпълнението на поръчката.
(2) В случаите по алинея първа местата, заплатени и запазени от Потребителя се пренасрочват за друга дата след отпадане на препядстващите обстоятелствата.

IX. ПРОМЯНА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 66. (1) Настоящите Общи условия обвързват всички Потребители на „ArtEliza”.
(2) Всяко използване на Интернет страницата (Уеб сайта на уведоми „ArtEliza”) означава, че Потребителят се е запознал внимателно с общите условия за използването й и се съгласил да ги спазвате безусловно.
(3) „ArtEliza” си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на Потребителите от момента, в който е публикуван на Интернет страницата (Уеб сайта – www.arteliza.com). В случай на такава промяна „ArtEliza” ще публикува на Интернет страницата (Уеб сайта – www.arteliza.com) изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.
Чл. 67. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.